Klager over adresser

Kommunerne fastsætter adresserne for landets ejendomme og bygninger. Ifølge Adresselovens § 18 kan man klage til Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering over kommunens afgørelser, for så vidt angår retlige spørgsmål.

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering kan alene tage stilling til de retlige spørgsmål. Det betyder, at styrelsen vurderer, om kommunens afgørelse er i overensstemmelse med de regler, der findes i Adresseloven og adressebekendtgørelsen.

Styrelsen vil undersøge, om kommunen har overholdt Forvaltningsloven og de almindelige forvaltningsretlige regler. Kommunen skal blandt andet have:

  • foretaget en forudgående partshøring, hvor dette er nødvendigt,
  • givet korrekt klagevejledning og
  • begrundet afgørelsen over for borgeren.

Indgår der i kommunens afgørelse et skøn, hvor kommunen ud fra en afvejning af forskellige hensyn har valgt en bestemt løsning, kan Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering ikke tage stilling til skønnet.

Hvis Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering finder, at kommunen har handlet i strid med forvaltningsloven på et eller flere områder, kan styrelsen ophæve afgørelsen og hjemvise sagen til kommunen til fornyet behandling. Når kommunen har truffet en ny afgørelse i sagen, kan denne påklages til Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Efter omstændighederne kan en afgørelse blive kendt ugyldig. I så fald beder Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering kommunen om at genoptage sagen.

Adresseklager sendes til

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Rentemestervej 8, 2400 København NV