Klager over adresser

Kommunerne fastsætter adresserne for landets ejendomme og bygninger. Ifølge adresselovens § 18 kan man klage over kommunens afgørelser, for så vidt angår retlige spørgsmål.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Klagemyndigheden er Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur. Styrelsen kan alene tage stilling til de retlige spørgsmål. Det betyder, at styrelsen vurderer, om kommunens afgørelse er i overensstemmelse med reglerne i adresseloven og adressebekendtgørelsen, og om kommunen har overholdt de forvaltningsretlige regler. Kommunen skal blandt andet have:

  • foretaget partshøring, hvor dette er nødvendigt,
  • begrundet afgørelsen og
  • givet korrekt klagevejledning.

Indgår der et skøn i kommunens afgørelse, dvs. kommunen efter en afvejning af forskellige hensyn har valgt en bestemt løsning, kan styrelsen ikke tage stilling til skønnet, selv om klager foretrækker en anden løsning, som også vil følge lovgivningen.

Hvis styrelsen finder, at kommunens afgørelse ikke er i overensstemmelse med adresselovgivningen eller kommunen ikke har fulgt de forvaltningsretlige regler, kan styrelsen ophæve afgørelsen og hjemvise sagen til kommunen til fornyet behandling.

Klager kan sendes til styrelsen med digital post (fra e-boks, borger.dk eller virk.dk), via mail til adresser@sdfi.dk eller med fysisk brev til:   

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur
Sankt Kjelds Plads 11
2100 København Ø

Da styrelsen ikke kender sagen i forvejen bedes du medsend afgørelsen fra kommunen, når du sender klagen til styrelsen.

Sagen kan kun indbringes for domstolene, hvis klagemuligheden er udnyttet. Søgsmål skal være anlagt, senest 6 måneder efter at styrelsens afgørelse er meddelt.