Adresser

En adresse består af vejnavn, husnummer samt postnummer og by. Ligger adressen i en bygning med flere funktioner (fx flere boliger eller lejemål), kan den være suppleret af en etagebetegnelse og en dørbetegnelse.

I nogle tilfælde er adressen, ud over postnummer og by, forsynet med et ”supplerende bynavn”, som ofte er navnet på den landsby eller det område, som adressen ligger i inden for postnummeret. Indgår der et supplerende bynavn i en adresse, skrives det på sin egen linje efter linjen med vejnavnet og før linjen med postnummer og by. Reglerne for adressens fastsættelse og de enkelte elementer findes i adressebekendtgørelsen.

Regler for husnummer

I Danmark består et husnummer af et tal i intervallet 1-999 samt et evt. supplerende stort bogstav fra A til Z, uden mellemrum mellem tal og bogstav. Bogstaverne I, J, O og Q må dog ikke benyttes, når et nyt husnummer fastsættes, eller et eksisterende husnummer ændres.

Et evt. bogstav er en fuldgyldig del af husnummeret – husnumre med og uden bogstaver er altså helt ligeværdige. Mht. rækkefølge kommer husnumre uden bogstav før samme nummer med bogstav, dvs. 14, 14A, 14B osv.

Hvert husnummer hører til en bestemt adgang til den pågældende bygning (hoveddøren). I bygninger med flere indgangsdøre vil der derfor ofte være et husnummer til hver dør. For ubebyggede arealer angiver adressen (og husnummeret) adgangen til grunden.

De nærmere regler om fastsættelse af husnumre findes i adressebekendtgørelsens §§ 16-19.

Regler for etage- og dørbetegnelse

Etagebetegnelsen angiver adressens - dvs. entrédørens - beliggenhed på den enkelte etage i bygningen. I Danmark anvendes etagebetegnelserne ”st” for ”stueetagen”, ”1” for første sal, ”2” for anden sal osv op til ”99”.

Betegnelsen ”kl” anvendes for kælderetagen, ”k2” for etagen derunder osv.

For dørbetegnelser er der tre muligheder:

  • Den hyppigste er ”tv”, ”th” og evt. ”mf” for døren ”til venstre”, ”til højre” og evt. ”midt for”.
  • Er der 4 døre eller flere på afsatsen, anvendes i stedet tallene 1, 2, 3, 4 osv. idet der tælles fra venstre mod højre
  • Den tredje mulighed er en anden systematisk nummerering, som kan bestå af indtil 4 tegn. Tegnene kan være de små bogstaver a til z, cifrene 0-9 og bindestreg, fx "a101, a102" osv.

Hvis det er svært at identificere etagen eller døren, bør den skiltes med den fastsatte betegnelse. I visse tilfælde kan kommunen kræve, at ejeren opsætter og vedligeholder sådanne skilte.

De nærmere regler om etage- og dørbetegnelser og skiltning hermed findes i adressebekendtgørelsens §§ 20-24.