Spring navigation over
Indhold start

Udenlandske adresser

Danske myndigheder håndterer hvert år et stort antal adresser for personer, virksomheder, institutioner, myndigheder mv. som er bosiddende i udlandet. Håndteringen af sådanne udenlandske adresser giver ofte store problemer, og der er et tydeligt behov for forbedringer.

Analyse af udenlandske adresser 2013

I foråret 2013 gennemførte Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL) og Erhvervsstyrelsen (ERST) en analyse af myndighedernes behandling af udenlandske adresser.

Undersøgelsen viste, at en række offentlige myndigheder som led i deres opgavevaretagelse håndterer udenlandske adresser af et meget betydeligt omfang, og at der er et væsentligt forbedringspotentiale. Resultaterne er publiceret i en analyserapport med tilhørende interviewrapport.

Løsningsscenarier

Analysen opstiller tre løsningsscenarier, hvoraf arbejdsgruppen anbefalede model C ”Fælles adresseservice (udland)”, som er baseret på konceptet om, at udenlandske adresser bør håndteres som fælles grunddata – efter samme principper som danske adresser.

I juni 2013 besluttede Grunddatabestyrelsen, at lade dette scenarium indgå i det videre grunddataarbejde.

Standard for udenlandske adresser

Samtidig besluttede Grunddatabestyrelsen, at MBBL og ERST skulle udarbejde en fælles standard for danske myndigheders håndtering af udenlandske adresser. Standarden blev godkendt i november 2013 og er nu publiceret her på Danmarksadresser.dk.

Materialet findes i to dokumenter: En rapport om baggrund og formål med standarden og et teknisk dokument, der beskriver selve standarden.

Det er aftalt, at MBBL foreløbigt i 2014 har ansvar for at markedsføre og vejlede de berørte myndigheder i at tage standarden i brug inden for deres myndighedsområde. MBBL har derfor oprettet et forum for ”Udenlandske adresser” på webstedet ”digitaliser.dk”.

Information og vejledning vil ske via dette forum, som er åbent for tilmeldinger for alle interesserede. Det er også her, man kan stille spørgsmål og få svar om brugen af den nye standard.