Spring navigation over
Indhold start

Den nye adresselovs betydning for kommunerne her og nu

Folketinget vedtog den 19 januar i år enstemmigt Adresseloven, der har fået Lov nr. 136 af 1. februar 2017.

Loven træder i kraft i flere tempi, og denne artikel har til formål at beskrive hvornår lovens forskellige dele træder i kraft, samt hvilken betydning det får for de kommunale adressemyndigheder.

Ifølge adresselovens § 21 fastsætter Energi-, forsynings- og klimaministeren tidspunktet for lovens ikrafttræden. Det forventes at blive i løbet af 2018 og afhænger primært af tidspunktet for idriftsættelsen af Danmarks Adresseregister (DAR version 1.0).

Det betyder, at det indtil videre fortsat er adressereglerne i BBR-loven med tilhørende adressebekendtgørelse, som er gældende (LBK nr. 1080 af 05/09/2013 og BEK nr. 436 af 02/05/2014). Det er dermed fortsat disse regelsæt de kommunale adressemyndigheder skal forvalte efter i det daglige, indtil adresseloven træder i kraft.

Der er dog enkelte paragraffer i adresseloven, som træder i kraft pr. 1. juli 2017. Der er tale om bestemmelser, der hjemler forberedelse af det nye adresseregister DAR version 1.0 (§§ 12 og 13), samt bestemmelser, der omhandler kommunernes ”datavask” af CPR data – også som forberedelse til ibrugtagningen af det nye adresseregister. SDFE vil i øvrigt løbende informere om disse tiltag. Endelig træder § 24, som fastslår, at Danske Stednavne fremover bliver autoritative register for stednavne, herunder lokaliteter, også i kraft pr. 1. juli 2017.

Indtil videre skal kommunerne altså forvalte adressereglerne som hidtil, nemlig efter de fastsatte regler i BBR-loven og adressebekendtgørelsen. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering vil i år gennemføre en proces til udarbejdelse af en ny adressebekendtgørelse, der skal understøtte Adresseloven, når den for alvor træder i kraft. Styrelsen vil løbende udsende yderligere information.

Se adresseloven på Retsinfo her.

Se lovforslaget med bemærkningerne til adresseloven her.

Se SDFE's pressemeddelelse om adresseloven her.