Spring navigation over
Indhold start

Klager over adresser

Kommunerne fastsætter adresserne for landets ejendomme og bygninger. Ifølge BBR-lovens § 9 a kan man klage til Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering over kommunens afgørelser, for så vidt angår retlige spørgsmål.

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering kan alene tage stilling til de retlige spørgsmål. Det betyder, at styrelsen vurderer, om kommunens afgørelse er i overensstemmelse med de regler, der findes i BBR-loven og adressebekendtgørelsen.

Styrelsen vil undersøge, om kommunen har overholdt Forvaltningsloven og de almindelige forvaltningsretlige regler. Kommunen skal blandt andet have:

  • foretaget en forudgående partshøring
  • givet korrekt klagevejledning
  • begrundet afgørelsen over for borgeren.

Indgår der i kommunens afgørelse et skøn, hvor kommunen ud fra en afvejning af forskellige hensyn har valgt en bestemt løsning, må styrelsen ikke tage stilling til skønnet, hvis det i øvrigt er sagligt.

Hvis Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering finder, at kommunen har handlet i strid med forvaltningsloven på et eller flere områder, kan styrelsen kræve, at kommunen udbedrer manglerne, fx ved at fremsende en fyldestgørende begrundelse. Klagefristen forlænges så, indtil manglerne er udbedret.

Efter omstændighederne kan en afgørelse blive kendt ugyldig. I de tilfælde beder Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering kommunen om at genoptage sagen.