Spring navigation over
Indhold start

Husnummerskilte

Synlige adresser er Danmarks bedste vejviser. Er ulykken ude, regner vi med, at ambulance, politi eller brandvæsen når hurtigt frem – uden omvej.

Desværre sker det hver dag, at hjælpen forsinkes, fordi det er svært at finde frem til den rigtige adresse.

Det kan skyldes at husnummerskiltet mangler, er svært at se, eller at nummeret afviger fra, hvad kommunen har registreret.

Et godt husnummerskilt er en del af godt naboskab. Hvis dit skilt er tydeligt, kan en forbipasserende bruge det til at finde frem til en ejendom længere nede af vejen.

Regler for husnummerskilte

Det er ejeren, der ifølge BBR-loven har pligt til at sikre en synlig skiltning af de fastsatte husnumre.

§ 3c, stk. 1. Ejere af ejendomme skal opsætte husnummerskilte, som angiver de af kommunalbestyrelsen fastsatte husnumre på en sådan måde, at disse er synlige fra det adgangsgivende vejareal. (BBR-loven)

Efter bestemmelsen er det ejeren af ejendommen, der skal opsætte husnummerskilte, som angiver de fastsatte husnumre på en sådan måde, at de er synlige fra det adgangsgivende areal.

BBR-loven præciserer i øvrigt, at den enkelte kommune kan fastsætte særlige, mere detaljerede regler om, hvordan husnummerskiltene skal udføres, anbringes og eventuelt belyses. I så fald finder du disse særlige regler på kommunens hjemmeside.

Hvis en ejer undtagesesvist nægter at opsætte husnummerskilt, kan kommunen administrativt idømme en bøde på indtil 5000 kr.

Regler for vejnavneskilte findes i vejlovgivningen.